Provozní řád

WEISSER SPORT CENTRUM s.r.o.
Sídlo firmy: Brno, Tůmova 12, 616 00
Provozovna: Brno, Hrnčířská 6, 602 00

IČO: 26232448, DIČ: CZ 26232448, tel. 541 242 769

 

Provozní řád:

 • Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele. Návštěvník Weisser Sport Centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před první návštěvou fitcentra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem. Za zdravotní stav cvičenců nenese Weisser Sport Centrum žádnou zodpovědnost.
 • Otevírací doba:

pondělí

7.00 – 21.00

úterý

6.15 – 21.00

středa

7.00 – 21.00

čtvrtek

6.15 – 21.00

pátek

7.00 – 20.00

sobota

8.00 – 12.00

neděle

16.00 – 20.00

 • Součástí Weisser Sport Centra je vstupní místnost s recepcí, posilovna, 2 cvičební sály, šatny se sociálním zařízením zvlášť pro ženy a pro muže, šatna se sociálním zařízením pro zaměstnance a ZP, úklidová místnost a kotelna.
 • Maximální kapacita Weisser Sport Centra je 50 cvičících.
 • Do Weisser Sport Centra je povolen vstup pouze osobám starším 15 let. Děti a mládež do 15 let mají povolený vstup pouze v doprovodu odpovědných osob starších 18 let nebo trenéra. Tento doprovod pak přebírá plnou zodpovědnost za případné škody na zdraví nebo škody na majetku provozovatele.
 • Do Weisser Sport Centra platí zákaz vstupu se zvířaty.
 • Do prostor Weisser Sport Centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory fitcentra opustily.
 • Ve vstupním prostoru je každý povinen se přezout do čisté sportovní obuvi, boty si uložit do botníku nebo vzít s sebou do šatny. V šatně je každý povinen dát si svoje osobní věci do uzamykatelné šatní skříňky a klíč od skříňky vzít s sebou do cvičebních prostor. Pokud má návštěvník cenné věci, je povinen si je uložit do speciálních skříněk k tomu určených, které jsou umístěné v prostoru recepce. Pokud tak neučiní a cennosti mu budou odcizeny, nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody.
 • Vstup do cvičebních prostor je povolen pouze ve vhodném a čistém sportovním oblečení. Každý cvičící je povinen používat během cvičení ručník – zejména při cvičení na posilovacích strojích a při cvičení na podložkách.
 • Každý návštěvník je povinen udržovat ve Weisser Sport Centru pořádek – po cvičení po sobě uklízet posilovací nářadí a náčiní, nerušit ostatní hlasitým hovorem, dodržovat zásady bezpečnosti při cvičení. Při cvičení nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků, nesmí poškozovat majetek provozovatele.
 • V případě zjištění poškození jakéhokoliv zařízení (strojů, činek, cvičebních pomůcek) je návštěvník povinen to nahlásit obsluze Weisser Sport Centra.
 • Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do mist, na které nemají uhrazeno vstupné (např. při vstupu do posilovny není možné využívat sály pro skupinová cvičení).
 • V případě nevhodného chování v prostorách Weisser Sport Centra si provozovatel vyhrazuje právo takového jedince vykázat bez náhrady vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do prostor Weisser Sport Centra.
 • Případné poranění je třeba neprodleně nahlásit obsluze a ta zajistí ošetření.
 • Pohyb slabozrakých a osob s poškozením zraku je povolen pouze za doprovodu osoby k tomu oprávněné.
 • Ve všech prostorách Weisser Sport Centra je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a dalších omamných látek.
 • V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 • Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 • Platí zákaz pořizování záznamů v prostorách Weisser Sport Centra bez přechozího souhlasu provozovatele.
 • Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 • Pro rezervace na skupinové lekce je možné využít rezervační system, platí podmínky rezervace uvedené na www.weissersportcentrum.cz a v prostorách fitcentra na nástěnce. Do posilovny je možné přijít kdykoliv v otevírací době.
 • Prostor posilovny je nutné opustit nejpozději 10 minut před koncem otevírací doby, tak, aby klient nejpozději na konci otevírací doby opustil prostory fitcentra.
 • Úklid vstupních prostor, posilovny, cvičebních sálů se provádí denně tzv. suchou cestou. Úklid cvičebních sálů se provádí 2x týdně tzv. mokrou cestou. Zařízení posilovny, nářadí a náčiní se čistí 2x týdně. Úklid přístupových schodů, šaten a sociálních zařízení se provádí denně tzv. mokrou cestou za použití čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Osobou zodpovědnou za provoz, údržbu a úklid Weisser Sport Centra je Mgr. Dana Weisserová.

Tento Provozní řád platí od 1. 1. 2018.